نویسنده = محسن شکوهی‌زاده
هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 81-84

محسن شکوهی‌زاده؛ امیررضا لیاقت؛ حسین مرعشی؛ اعظم میهن‌دوست؛ علیرضا عطاران