گرفتگی عضلانی؛ پیشگیری و درمان

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران