مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (JMMC) - فرایند پذیرش مقالات