مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (JMMC) - اهداف و چشم انداز