بررسی فواید و مضرات شیرین‌کننده‌های مصنوعی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران