محفل انس خادمان سلامت؛ مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز 1396

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران