تغییرات ایجاد شده درمیکروبیوم انسان ناشی از تماس با مواد شیمیایی محیط زیستی؛ یک خطر بهداشت عمومی

نویسنده

دانشمند ارشد (سم شناسی) مرکز مبارزه با بیماری‌ها، ونکوور، بریتیش کلومبیا، کانادا