نکات ضروری در صدور گواهی فوت و جواز دفن

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ سم‌شناسی و مسمویت‌ها، متخصص پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران