آنچه باید مؤدیان مالیاتی بدانند

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

مشاور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران