صلابت و سلامت پایدار جامعه ثمره ایثار و از جان گذشتگی سپیدپوشان است

نوع مقاله: بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران