بانی ساختمان جدید نظام پزشکی؛ گفتگو با استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدتقی صراف

نوع مقاله: راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران