نکروز سر استخوان ران در سوءمصرف مواد

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ ارتوپدی دانشگاه هاروارد، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران