جلب اعتماد بیمار عامل موفقیت پزشکان است؛ گفتگو با فرهیخته ارجمند: آقای دکتر محمدرضا قوام نصیری

نوع مقاله: نصایح بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران