گزارش تصویری مراسم عیدانه سال 1397؛ سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله: رویدادها

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران