سندرم حاد کرونری

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص قلب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران