مروری کوتاه بر قوانین سقط جنین در بیماری های متابولیک مادرزادی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران