سپیدپوشان بر فراز و بر پهنای طبیعت زیبای الهی

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران