گزارش ملاقات مسئولین سازمان نظام پزشکی با فرماندار

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران