مراسم تجلیل از پیشکسوتان سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران