پیگیری بالینی بیماران مبتلا به حوادث ایسکمیک قلبی پس از ترخیص

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

گروه قلب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران