اصول اولیه در بررسی سی تی اسکن مغز

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

بخش رادیولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران