در طبابت رمزها و رازهاست

نوع مقاله: مقاله ادبی-فرهنگی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران