تعرفه غیرواقعی، مهمترین مشکل جامعه پزشکی و بیماران

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران