فتق دیسک بین‌مهره‌ای

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

بخش جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران