انتخاب منطقی آزمون‌های آزمایشگاهی در پزشکی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات مقاومت‌های میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران