رینوسینوزیت: تشخیص و درمان

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص جراحی گوش، گلو و بینی، مشهد، ایران