پیشینه پارسی؛ «رستمینه» یا «رستم‌زاد»

نوع مقاله: مقاله ادبی-فرهنگی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران