"تلاش برای بر جای گذاشتن نام نیک" توصیه استاد ارزشمند انکولوژی به فرزندان، یادمان استاد فقید دکتر محمد حسین صالحی

نوع مقاله: مقاله ادبی-فرهنگی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران