سپیدپوشان در کاوش طبیعت

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

مسئول باشگاه کوهنوردی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران