رویکرد به درد و تب بعد از زایمان توسط پزشکان عمومی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه زنان، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران