توصیه‌های فیزیوتراپی جهت انتخاب کفش مناسب

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران