علل شایع مراجعه به مطبهای روانپزشکان

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

روانپزشک و مشاور خانواده، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران