گفتگو با استاد ارجمند، خانم دکتر طاهره راشد

نوع مقاله: راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران