توصیه هایی برای کاهش استرس و فشارهای روانی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استاد جراحی توراکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران