واریس

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه جراحی و جراحی عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران