دانشگاه گندی‌شاپور، گنجینه پزشکی پارسی

نوع مقاله: مقاله ادبی-فرهنگی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران