رینیت آلرژیک (آلرژی بینی)

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان، گروه ایمونولوژی، بخش ایمونولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران