کاربرد لیزر در دندانپزشکی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی از ایتالیا، دانشیار بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران