طب سوزنی؛ مکانیسم اثر، اندیکاسیون و اثربخشی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده طب سوزنی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران