اصول ایمنی تجهیزات پزشکی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

کارشناس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران