کوهنوردی یک روش زندگی است

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

بنیانگذار گروه کوهنوردی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران