نگاهی قانونی به عمل‌های جراحی زیبایی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص جراحی عمومی، رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران