اسطوره اخلاق پزشکی در مشهد؛ مرحوم دکتر مرتضی شیخ

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران