افسردگی پس از زایمان؛ از تشخیص تا درمان

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه اموزشی پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران