آسیب‌شناسی افزایش دعاوی خطاهای دندانپزشکی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دندانپزشک عمومی، مشهد، ایران