فیزیوتراپی در آب

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 فیزیوتراپیست، مشهد، ایران

2 رئیس هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران - شعبه استانهای خراسان، مشهد، ایران