دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-46 

مقاله علمی-پژوهشی

2. بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان


مقاله مروری

5. مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی

صفحه 17-19

مجید خادم رضاییان؛ حکیمه باصری


مقاله علمی-ترویجی

6. رتینوپاتی دیابتی

صفحه 20-21

علیرضا رجعتی حقی


9. فیزیوتراپی در آب

صفحه 26-27

هنگامه نیکجوی؛ حسین رجائی


مقاله خبری

17. با اهدای خون، زندگی را به اشتراک بگذاریم

صفحه 41-41

روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی


مقاله خبری

19. اخبار

صفحه 44-46

دفتر تحریریه