شکست ها مانند نردبان ترقی انسان هستند و درهای حقیقت را به روی وی باز می کنند؛ یادمان مرحوم دکتر عباسعلی آراسته

نوع مقاله: یاد یاران

10.22038/jmmc.2016.7686