گفتگو با استاد گرامی، آقای دکتر احمد علوی؛ حرفه پزشکی یک مسئولیت اساسی است

نوع مقاله: میراث ماندگار

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران