مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (JMMC) - واژه نامه اختصاصی